Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

Cel i zadania kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznychdo robót roboczych, budowlanych i drogowych określonej specjalności w zakresie III kasy uprawnień.

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

W szkoleniu może uczestniczyć osoba, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • posiada aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
  • udokumentuje odbycie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W wypadku braku takiego stażu - musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne w ilości nie mniejszej niż liczba godzin zajęć praktycznych przewidzianych niniejszym programem dp realizacji z każdą z podgrup.

 

Plan szkolenia

 L.p.  Przedmiot nauczania  Liczba godzin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Użytkowanie eksploatacyjne

Dokumentacja techniczna

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy elektrotechniki

Silniki spalinowe

Pogstawy hydrauliki

Budowa walców drogowych

Technologia robót

Zajęcia praktyczne

8

8

8

8

16

16

20

14

34

   Ogółem 132