Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

Cel i zadania kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych w zakresie III kasy uprawnień.

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

W szkoleniu może uczestniczyć osoba, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • posiada zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
  • udokumentuje odbycie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu - musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające nie mniej niż liczba godzin zajęć praktycznych przewidzianych niniejszym programem do realizacji z każdą podgrupą.

 

Plan szkolenia

 L.p.  Przedmiot nauczania  Liczba godzin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Użytkowanie eksploatacyjne

Dokumentacja techniczna

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Napędy elektryczne

Urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

Podstawy komputerowego sterowania procesem produkcji

Budowa zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych

Technologia robót

Zajęcia praktyczne

4

8

8

12

16

20

20

11

33

   Ogółem 132