Kursy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy

 

Międzynarodowy Ośrodek Szkoleniowy sp. z o.o. jako „ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań”, organizuje kursy dla kandydatów na instruktorów w zakresie kat. A, B, B+E, C, C+E, D, T. Szkolenie jest zgodne z zakresem przewidzianym w rozporządzeniu MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Program szkolenia

 Nazwa przedmiotuTeoriaPraktyka
1.Psychologia10
2.Metodyka nauczania50
3.Prawo o ruchu drogowym30
4.Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu18
5.Bezpieczeństwo ruchu drogowego10
6.Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia6
7.Technika i taktyka jazdy25
8.Praktyka instruktorska450
9.Razem13055*


*Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną poniżej:

 Zakres objęty nauczaniemLiczba zajęć
1.Kategoria AM, A1,A2,A10
2.Kategoria B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T30
3.Kategoria C+E, D+E15
4.Kategoria D25

Wymagania:
• posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
• posiadać, przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
• przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
• zaświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.