DOFINANSOWANIA DO FIRM

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może skorzystać?
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania?
· dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
· dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*
*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W 2019 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:
· Wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
· Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
· Wsparcie na szkolenia pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
· Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
· Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
· Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH
Zapraszamy Przedsiębiorców, a także pracowników do skorzystania z platformy internetowej Baza Usług Rozwojowych.
Jest to ogólnodostępna, bezpłatna baza, na której zamieszczamy oferty realizowanych przez nas szkoleń, dzięki którym uczestnicy mogą podnosić i rozwijać swoje kompetencje.

Poziom dofinansowania zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa:
mikroprzedsiębiorstwa – 80%
małe przedsiębiorstwa – 70%
średnie przedsiębiorstwa – 50%
Wartość dofinansowania stanowi pomoc de minimis udzielaną przedsiębiorcom.

Na terenie województwa śląskiego o dofinansowanie kosztów szkoleń mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowaniu podlega wyłącznie koszt szkolenia, bez badań lekarskich/psychologicznych oraz egzaminów państwowych.

Strona internetowa, na której znajdą Państwo świadczone przez nasz Ośrodek usługi rozwojowe:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=12074

W przypadku zainteresowania dofinansowaniem szkoleń prosimy o kontakt w siedzibie ośrodka lub telefonicznie : 32 47 33 595 , 32 47 67 411

Osoby zainteresowane dofinansowanymi szkoleniami prosimy również o zapoznanie się z regulaminem oraz informacjami dla województwa śląskiego:

http://serwisuslugirozwojowe.parp.gov.pl/files/Regulaminy/31_10_2018/Regulamin_BUR_31.10.2018.pdf