Kurs Instruktora Nauki Jazdy

Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:

 • Kurs podstawowy - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy;
 • Kurs uzupełniający - w przypadku rozszerzania zakresu posiadanych już uprawnień instruktora.

 

 

Wymagania
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia),
 • Kursant musi posiadać orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora,
 • Kursant nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

WYMIAR GODZINOWY I ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie podstawowe podzielone jest na:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych
 • 85 godzin zajęć praktycznych w zakresie kat. B lub 65 godzin zajęć praktycznych w zakresie kat. A

Szkolenie uzupełniające podzielone jest na:

 • 7 godzin techniki i taktyki jazdy
 • praktyka instruktorska (liczba godzin jest odpowiednia do zakresu kategorii szkolenia kandydata na instruktora)

Całość szkolenia zorganizowana jest w formie 3 - 5 miesięcznego kursu.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych w formie e-learningu.

Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 • Psychologii,
 • Metodyki nauczania,
 • Prawa o ruchu drogowym,
 • Techniki kierowania i obsługi pojazdu,
 • Bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia,
 • Techniki i taktyki jazdy – zajęcia w Ośrodku Doskonalenia Techniki
 • Praktyki instruktorskiej.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kandydatów na instruktorów nauki jazdy,
 • Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w zakresie „Techniki i taktyki jazdy”.
Wyślij zapytanie