INSTRUKTOR NAUKI JAZDY

Kursy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy

 

Międzynarodowy Ośrodek Szkoleniowy sp. z o.o. jako „ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań”, organizuje kursy dla kandydatów na instruktorów w zakresie kat. A, B, B+E, C, C+E, D, T. Szkolenie jest zgodne z zakresem przewidzianym w rozporządzeniu MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Program szkolenia

 

Nazwa przedmiotu

Teoria

Praktyka

1.

Psychologia

10

2.

Metodyka nauczania

50

3.

Prawo o ruchu drogowym

30

4.

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

18

5.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

6.

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

6

7.

Technika i taktyka jazdy

2

5

8.

Praktyka instruktorska

4

50

9.

Razem

130

55*


*Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną poniżej:

 

Zakres objęty nauczaniem

Liczba zajęć

1.

Kategoria AM, A1,A2,A

10

2.

Kategoria B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T

30

3.

Kategoria C+E, D+E

15

4.

Kategoria D

25

Wymagania:
• posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
• posiadać, przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
• przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
• zaświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.