SZKOLENIA ZAWODOWE KIEROWCÓW

Szkolenie okresowe kierowców skierowane jest dla kierowców, którzy wykonują lub chcą wykonywać przewóz rzeczy lub osób, a którzy uzyskali prawo jazdy przed datą:

– 10 września 2008 r. dla kategorii D1, D1+E, D, D+E

– 10 września 2009 r. dla kategorii C1, C1+E, C, C+E

Oraz dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy danej kategorii po podanych powyżej terminach i uzyskali także świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Aby przedłużać ważność posiadanych przez siebie uprawnień do przewozu rzeczy lub osób kierowcy muszą odbywać takie szkolenie co 5 lat.

Szkolenie okresowe trwa 35 godzin – realizowane indywidualnie metodą e-learningową.

Kurs kwalifikacji wstępnej pełnej przewidziany jest dla osób, które nie ukończyły jeszcze 21 lat w przypadku kategorii C i CE oraz 24 lat w przypadku kategorii D i DE.

Szkolenie obejmuje 278 godzin zajęć (260 godzin teorii, 18 godzin praktyki) i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie naszego ośrodka.

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

Która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt

Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kurs kwalifikacji wstępnej prowadzimy indywidualnie metodą e-learnigową.

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009r. muszą ukończyć kurs w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 21 lat.

Szkolenie obejmuje 139 godzin zajęć (130 godzin teorii, 9 godzin praktyki) i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie naszego ośrodka.

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

Która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt

Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej prowadzimy indywidualnie metodą e-learnigową.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej skierowany jest do osób, które posiadają już kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną do jednej z kategorii prawa jazdy (C lub D)

i chcą wykonywać przewóz drogowy w ramach innej kategorii prawa jazdy.

Szkolenie obejmuje 70 godzin zajęć (65 godzin teorii, 5 godzin praktyki) i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie naszego ośrodka.

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej może przystąpić osoba:

Która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt

Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej prowadzimy indywidualnie metodą e-learnigową.

Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona przeznaczona jest dla osób, które ukończyły jeden kurs kwalifikacyjny. Mają doświadczenie w zakresie przewozu rzeczy i zamierzają zająć się przewozem osób lub odwrotnie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończone 21 lat dla kategorii C i C+E oraz ukończone 24 lata dla kategorii D i D+E.

Szkolenie obejmuje 35 godzin zajęć (32,5 godzin teorii, 2,5 godziny praktyki) i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie naszego ośrodka.

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej może przystąpić osoba:                                                  

Która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt

Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej prowadzimy indywidualnie metodą

e-learnigową.